user_mobilelogo

2021 - 2022

Rodinné centrum Provázek - Budujeme rodinu

Návaznost na projekty z předchozích let. Projekt je zaměřen na podporu rozvoje rodičovských kompetencí, rozvoj zdravotní gramotnosti, sladění práce a rodiny, posílení mezigeneračních vztahů a vztahů uvnitř rodiny. Celoročně probíhají workshopy, semináře, besedy, kurzy, svépomocné rodičovské skupiny.

Projekt je realizován díky podpoře řady institucí a partnerů:

            MPSV             

        olomouc.euOlomoucký kraj

 

 

 

Rodinné centrum Provázek - Dětem i rodinám

Celoročně probíhají kroužky pro děti nebo pro děti s rodiči, dále jednorázové akce pro celou širokou rodinu. Na letní prázdniny je připraveno 8 příměstských táborů. Projekt podporuje vhodné využití volného času, mezigenerační vztahy, udržování tradic v rodině, komunikaci uvnitř rodiny a sdílení životních zkušeností.

olomouc.eu 

 

 

 

2019 - 2020

Navazujeme na projekty z minulých let:

Rodinné centrum Provázek - Dětem i rodinám

Projekt podporuje vhodné využití volného času, mezigenerační vztahy, udržování tradic aj. Celoročně probíhají kroužky pro děti nebo pro děti s rodiči, dále jednorázové akce pro celou širokou rodinu. Na letní prázdniny je připraveno 7 příměstských táborů.

olomouc.eu  

 

Rodinné centrum Provázek - Budujeme rodinu

Projekt je zaměřen na podporu rozvoje rodičovských kompetencí, zdravých vztahů uvnitř rodiny, dále na rozvoj zdravotní gramotnosti, posílení sebevědomí rodičů, sladění práce a rodiny. Celoročně probíhají workshopy, semináře, besedy, kurzy, svépomocné rodičovské skupiny.

MPSV        olomouc.euOlomoucký kraj

 

 

Obnovujeme projekt - Ke kořenům

Projekt, jehož aktivity jsou pro křesťansky zaměřené rodiny a který obsahuje programy opírající se o Bibli. Jedná se o příměstský tábor Příběhy z velké knihy a setkávání maminek s dětmi - Kukátko do nebe. Financováno z vlastních zdrojů.

 

 

 

2018

Rodinné centrum Provázek – Dětem i rodinám

Projekt je zaměřen na vhodné využití volného času dětí a rodin s dětmi.  Obsahuje organizované celoroční aktivity a jednorázové aktivity pro děti a pro rodiče s dětmi v Olomouci. Tyto aktivity - kroužky a jednorázové akce - probíhají v době školního roku,  během letních prázdnin probíhají příměstské tábory. Projekt podporuje mezigenerační vztahy a tradiční pojetí rodiny: manželé - táta a máma a děti.

olomouc.eu

 

Rodinné centrum Provázek – Budujeme rodinu 2018

Cíle projektu:

Rozvoj rodičovských kompetencí. Prevence sociální vyloučení. Sladění práce a rodiny. Podpora hodnoty manželství. Rozvoj zdravotní gramotnosti a psychomotorického vývoje dětí. Rozvoj aktivního otcovství.

MPSV  olomouc.euOlomoucký kraj

 

 

Rodinné centrum Provázek - Ke kořenům

Cílem projektu je podpora křesťanských hodnot, nabídka aktivit pro křesťansky zaměřené rodiče.

Hrazeno z vlastních zdrojů.

 

2017 


Rodinné centrum Provázek – Dětem i rodinám

Odbor školství, Využití volného času dětí a mládeže

Projekt podporuje volnočasové aktivity pro děti a pro rodiče s dětmi v Olomouci. Tyto aktivity – kroužky a jednorázové akce jsou poskytovány celoročně, během letních prázdnin probíhají příměstské tábory.

Cíle projektu

 • Nabídnout dětem a rodinám v Olomouci vhodné využití volné času
 • Pomáhat při prevenci sociálně-patologických jevů ve společnosti
 • Podpořit pevnost vztahů v rodině, podpořit mezigenerační vztahy
 • Pomáhat rodinám zachovávat tradice a svátky během kalendářního roku

olomouc.eu


Rodinné centrum Provázek – Budujeme rodinu 2017

Rodinné centrum Provázek je součástí pracovní skupiny Děti, mládež a rodina. Účastní se pravidelně setkání této pracovní skupiny a přípravy Akčního plánu rodinné politiky Statutárního města Olomouce. Projekt svými aktivitami pomáhá naplňovat koncepci rodinné politiky statutárního města Olomouce. Projekt navazuje na realizované stejnojmenné projekty z let 2013 až 2016. Je zaměřen na aktivity, které směřují k předcházení negativních jevů ve společnosti, je určen pro fungující i ohrožené rodiny. Aktivity a programy jsou určeny jak pro manželské páry, tak pro rodiče jednotlivě, pro matky a děti, pro otce a děti. Je podpořeno aktivní a pozitivní rodičovství, zvyšování rodičovských kompetencí i mezigenerační soužití, aktivní otcovství.

MPSVolomouc.euOlomoucký kraj

2016 


Rodinné centrum Provázek – Dětem i rodinám

Projekt podporuje rodičovství, rozvíjí vztah rodič-dítě, podporuje sebedůvěru rodiče. Ta mu umožňuje být stabilní, chovat se předvídatelně, nezávisle na okolnostech. To dává následně dětem nenahraditelný pocit bezpečí a možnost pro všestranný rozvoj.

Nabízené aktivity pro cílovou skupinu:

 1. a) zájmové kroužky pro děti, pro děti s účastí rodičů nebo prarodičů,
 2. b) příměstské tábory o letních prázdninách
 3. c) jednorázové akcí pro rodiny s dětmi

olomouc.eu


Rodinné centrum Provázek – Budujeme rodinu

Cílem projektu je:

 1. Posílení rodičovských kompetencí
 2. Posílení funkčnosti a stability rodiny a podpora manželství
 3. Podpora zdravotní a finanční gramotnosti
 4. Podpora aktivního otcovství a mezigeneračních vztahů

Projekt je zaměřen na aktivity, které směřují k předcházení negativních jevů ve společnosti, je určen pro fungující i ohrožené rodiny. Aktivizační služby jsou určeny jak pro manželské páry, tak pro rodiče jednotlivě, pro matky a děti, pro otce a děti. Je podpořeno aktivní a pozitivní rodičovství, zvyšování rodičovských kompetencí i mezigenerační soužití, aktivní otcovství. Projekt pokračuje v podpoře a informovanosti o náhradní rodinné péči.

MPSVolomouc.euOlomoucký kraj


Rodinné centrum Provázek – Ke kořenům

Projekt podporuje předávání tradičních křesťanských hodnot. Jeho náplní je realizace programu pro maminky s dětmi: Kukátko do nebe a realizací seminářů vycházejících z křesťanských knih a Bible.


Úřad práce Olomouc

Společensky účelné pracovní místo. Pozice - Instruktor volnočasových aktivit.
Podpora veřejně prospěšné práce, dvě pracovní pozice.


2015 


Rodinné centrum Provázek - Budujeme rodinu

Prostřednictvím vzdělávacích aktivit, předáváním a sdílením rodičovských zkušeností, dále realizací osobního poradenství napomáhá projekt k prevenci sociálně-patologických jevů ve společnosti a prevenci sociálního vyloučení, podporuje svými aktivitami více generační soužití v rodině, podporuje zlepšování životních podmínek komunity, podporuje náhradní rodinnou péči.

MPSV olomouc.eu

Spolu pro mateřská centra

Zapojili jsme se do projektu Sítě mateřských center s názvem Spolu pro mateřská centra.

     


Profesní život s dětmi

M-Centrum, konzultační, rekvalifikační a školící středisko. Zajištění rekvalifikace, odborné praxe a dotovaného místa na pozici - Pečovatelka o děti.

 


 

Rodinné centrum Provázek – Dětem i rodinám

Náplní projektu je celoroční zajištění

 • zájmových kroužků pro děti, pro děti s účastí rodičů nebo prarodičů,
 • příměstských táborů o letních prázdninách
 • jednorázových akcí pro rodiny s dětmi
 • prohloubení spolupráce s organizacemi, zabývající se náhradní rodinnou péčí.

 olomouc.eu


 2014


Něco za něco - uč se a práci najdeš

o.s. InternetPoradna.cz - podpora integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce.

 


2014

Úřad práce Olomouc

Společensky účelné pracovní místo. Pozice - Instruktor volnočasových aktivit.


2014

Významný projekt Olomouckého kraje

Rodinné centrum Provázek je už po několikáté součástí Významného projektu Olomouckého kraje, do kterého je v roce 2014 zapojeno 18 center. Projekt podporuje činnost rodinných a mateřských center, konkrétně vzdělávání rodičů, jednorázové aktiity, provoz center a další. V rámci tohoto projektu jsou také pořádány Dny pro rodiny. 

Hlavním žadatelem je o.s. OLiVy.

Olomoucký kraj

2014

Rodinné centrum Provázek – Budujeme rodinu

Projekt navazuje na stejnojmenný projekt z předchozích let. Je rozšířen o aktivity na podporu náhradní rodinné péče.

Prostřednictvím vzdělávacích aktivit, předáváním a sdílením rodičovských zkušeností, dále realizací osobního poradenství napomáhá projekt k prevenci sociálně-patologických jevů ve společnosti a prevenci sociálního vyloučení, podporuje svými aktivitami více generační soužití v rodině, podporuje zlepšování životních podmínek komunity, podporuje náhradní rodinnou péči.

MPSV olomouc.eu

2014

Rodinné centrum Provázek – Dětem i rodinám

Projekt navazuje na činnost RC Provázek z předchozích pěti let, reaguje na potřebu smysluplného a hodnotně využitého času rodičů s dětmi.

Náplní projektu je celoroční zajištění 

 • zájmových kroužků pro děti, pro děti s účastí rodičů nebo prarodičů,
 • příměstských táborů o letních prázdninách
 • jednorázových akcí pro rodiny s dětmi
 • prohloubení spolupráce s organizacemi, zabývající se náhradní rodinnou péčí
Olomouc.eu

2014

Rodinné centrum Provázek – Ke kořenům

Tento projekt podporuje tradiční trvalé morální hodnoty ve společnosti. Jeho obsahem je program Kukátko do nebe. Část programu je věnována dětem, část rodičům s hlídáním dětí. Je navštěvován rodinami s dětmi bez ohledu na příslušnost k církvi, vede k vzájemnému povzbuzování a hledání odpovědí na různé otázky v Bibli. Náplní projektu jsou i vzdělávací semináře, workshopy, pobytové akce.


2013


 

Rodinné centrum Provázek – Ke kořenům

Tento projekt podporuje tradiční trvalé morální hodnoty ve společnosti. Jeho obsahem je program Kukátko do nebe. Část programu je věnována dětem, část rodičům s hlídáním dětí. Je navštěvován rodinami s dětmi bez ohledu na příslušnost k církvi, vede k vzájemnému povzbuzování a hledání odpovědí na různé otázky v Bibli. Náplní projektu jsou i vzdělávací semináře. Realizováno z vlastních zdrojů.


2013

Rodinné centrum Provázek – Budujeme rodinu

Projekt navazuje na stejnojmenný projekt z minulého roku, který reaguje na potřebu prevence negativních jevů ve společnosti a posílení zdravého způsobu života. Projekt zahrnuje rodiny z různých národnostních i sociálních skupin, různého vyznání, posiluje mezigenerační vztahy.

Aktivitami projektu jsou přednášky, workshopy a semináře o výchově, manželství, zátěžových situacích aj. Dále to jsou kurzy pro rodiče i jednotlivce, bezplatné poradenství s psychology a sociálními pracovníky, realizace pobytových akcí s vyučováním a sdílecími rodičovskými skupinami. V rámci projektu rozvíjíme také spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi.

 

2013

Rodinné centrum Provázek – Dětem i rodinám

Projekt reaguje na potřebu smysluplného a hodnotně využitého času rodičů s dětmi. Jeho náplní jsou kroužky: Výtvarníčky, Cvičení pro rodiče s dětmi, Pokusy s kouzelníkem Fyzikou, Adaptační program před vstupem do MŠ, pobyty pro otce a děti. Dále projekt zahrnuje jednorázové akce během roku, které jsou pořádány pro rodiny s dětmi a týkají se lidových tradic, podpory zpívání, pohybu a hravosti a podpory vztahů uvnitř široké rodiny.

 

2012


Rodinné centrum Provázek – Budujeme rodinu

Jedná se o návaznost na projekt Táta a máma k pohledání. Projekt dále rozšiřuje aktivizační služby pro rodinu. Je zaměřen na předcházení negativních jevů ve společnosti, na fungující i ohrožené rodiny. Aktivizační služby jsou určeny jak pro manželské páry, tak pro rodiče jednotlivě, pro matky a děti, pro otce a děti. Je podpořeno aktivní otcovství, zvyšování rodičovských kompetencí i mezigenerační soužití.

Aktivity projektu: přednášky s diskusí - cyklus Otec a muž v dnešním světě, tři setkání pro ženy s názvem Učíme se od zkušených, kurz Efektivního rodičovství, přednášky Budujeme rodinu. Dále vzdělávací aktivity pro manželské páry – manželská konference, víkendové pobyty se zážitkovými programy pro muže a otce, pro ženy. Svépomocnou skupinu pro rodiče, svépomocnou skupinu pro prarodiče a seniory, pobyt pro otce a děti, jednorázové akce, příměstský tábor.

 

2009 - 2011


Rodinné centrum Provázek – jsme tady pro Vás!

Obsahem projektu je rozvoj a rozšíření nabídky aktivizačních programů pro rodiče s dětmi, prevence sociálního vyloučení rodičů na MD a RD, vhodné využití volného času rodin s dětmi.

V rámci toho projektu probíhají vzdělávací besedy a přednášky pro rodiče na téma výchovy, manželství, ekologie, vzdělávání aj., dále jednorázové akce kulturní i sportovní minimálně jedna měsíčně, víkendové pobyty i prázdninový program včetně příměstského tábora, tvořivé dílny pro rodiče, dále je otevřená herna s pravidelným programem pro rodiče s dětmi.

 

2011


Táta a máma k pohledání

Projekt je zaměřen především na preventivní opatření a podporu zdravé fungující rodiny, ohrožené rodiny nejsou z projektu vyloučeny. Jedná se především o přednáškovou činnost, kurzy, konference a motivační programy pro rodiče a manželské páry. Některé z aktivit jsou jednorázové, jiné pracují s účastníky dlouhodoběji. Projekt posiluje stabilitu, funkčnosti a zdravé fungování rodiny, posiluje rodičovské kompetence se zaměřením na aktivní otcovství, podporuje mezigenerační soužití.

V rámci tohoto projektu se realizuje manželská konference s přednáškami odborníků, přednášky pro mladé ženy a matky, ve kterých starší zkušená žena sdílí své poznatky, životní zkušenosti a rady s ostatními, dva motivačně vzdělávací víkendy pro muže a otce se zážitkovými programy, cyklus přednášek Otec a muž v dnešním světě.

 

2010


Táta k pohledání

Muži a otcové „jsou na programu“ už několik let a letos tento projekt Táta k pohledání podpořil také Olomoucký kraj. Aktivity v projektu vedou otce k prohloubení a posílení vztahu mezi nimi a dítětem.

Dále motivují otce k tomu, aby prohloubili tyto rodičovské kompetence: vytváření pozitivní představy o sobě a svých dětech (podpora sebeúcty, sebedůvěry a mezilidských vztahů), uvědomění si důležitosti společně stráveného času k všestrannému rozvoji dětí i celé rodiny a učení se efektivně a aktivně tento čas využívat, upevnění svého rozhodnutí pro život podle skutečných a trvalých hodnot, vědomé vytváření prostoru pro správnou komunikaci ve své rodině.

V rámci projektu se uskutečnily tyto aktivy pro muže: motivačně vzdělávací a sdílecí víkendy, tábory pro tatínky s dětmi, semináře pro muže.

Na projektu se podíleli

 • Koordinace činností - Aleš Hromek
 • Lektorské služby, organizace víkendů a táborů, metodická příručka - Pavel Mečkovský
 • Dobrovolníci - Tomáš Brauer, Jan Spáčil
 

2010 - 2012


Poradenství v mateřských centrech

Síť mateřských center o. s. v rámci projektu Krok k zaměstnání odstartovala v listopadu 2010 poradenství v mateřských centrech pro rodiče pečující o děti ve věku do 15 let, a to především pro matky či otce plánující po mateřské nebo rodičovské dovolené návrat do zaměstnání.

Poradenství probíhá i v našem rodinném centru Provázek v Olomouci. Neváhejte využít možnosti individuálních konzultací a poradenství ZDARMA na téma „Jak se vrátit na trh práce!” (V rámci konzultace zajistíme i hlídání dětí)

K základnímu obsahu konzultací patří rozpoznávání osobních a kvalifikačních předpokladů klientů/tek pro volbu vhodného povolání, případně vhodné rekvalifikace, poradenství kde hledat práci i jak se připravit na přijímací pohovor, a také konzultace konkrétních problémů a otázek jednotlivých klientů/tek.


2009 - 2011


Sebevzděláváním k hodnotnějšímu životu

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu je poskytnout vzdělávání rodičům s malými dětmi, kteří jsou doma, ať už na rodičovské dovolené nebo nezaměstnaní.
Vzdělávací kurzy umožní pracovat na svém rozvoji – zvyšovat kvalifikaci, osobní růst (sebevědomí a s tím spojené vystupování). Přínosem je i obnovení pracovních návyků a zmenšení obavy z návratu na pracovní trh.

Projekt realizujeme od 1. srpna 2009 do 31. července 2011.

Hlavní žadatel

 • Mateřské centrum Dráček

Partneři

 • Mateřské centrum Heřmánek
 • Mateřské centrum Velrybka
 • Mateřské centrum Provázek
 • Mateřské centrum Srdíčko

2009 - 2011


 

Eeny meeny nejen plíny

Obsahem projektu je v prvním roce vzdělávání rodičů na pobytových kurzech anglického jazyka s hlídáním dětí doplněné e-learningem. V druhém roce projektu budou partnerská mateřská centra navazovat spolupráci s mateřskými centry nebo podobnými organizacemi v zahraničí. Během druhého roku projektu vzniknou profily jednotlivých rodin zapojených do mezinárodní spolupráce.

Dva profily rodin z každého MC a jeden od každého zahraničního partnera i s fotodokumentací pak vydáme v dvojjazyčné publikaci „Jak se žije rodině v Evropě“. Stejný název ponese i mezinárodní konference na závěr projektu, kde si pozveme zahraniční hosty z partnerských organizací i odborníky na prorodinnou politiku.

Hlavní žadatel

 • o.s. OLiVY

Partneři

 • MC Heřmánek (o.s. Heřmánci)
 • MC Krteček
 • MC Provázek (o.s. Pro Vás)
 • MC Ráj
 • MC Rybička